VRHİ Yeni Belge Alımı

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGE ALIMI

Vergi resim Harç İstisnası Uygulamaları “Belgesiz İşlemler” ve “Belgeli İşlemler” olmak üzere 2 ayrı şekilde uygulanmaktadır.

Belgesiz İşlemler

Müsteşarlıkça yasalarla belirlenen işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara; ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

Belgeli İşlemler

İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ithali ile yurt içi alımları ve bunlarla ilgili işlemlerde, İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak için Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi alabilirler.

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1.    Dilekçe

2.    Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu  

3.    Kapatma yazısı fotokopileri)

4.    Ticaret Sicil Gazetesi

5.    İmza Sirküleri

6.    Son yıla ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli (Vergi dairesince tasdikli),**

7.    İhracat Taahhütnamesi

8.    Faaliyet Belgesi (Faaliyet konusuna göre alınmış izin/ruhsat/sözleşme)

9.    Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler

MADDE 5

İhracatla ilgili olmak kaydıyla, aşağıda yazılı işlemler ve bu işlemler için düzenlenen kağıtlara (gümrük beyannameleri dahil) işlem yapan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

Bu işlemler ve kağıtlar;

1.    İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dahil),

2.    İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki,

3.    İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar,

Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması,

1.    Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,

2.    İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj maddeleri ithali,

3.    Dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalat,

4.    Vergi resim harç istisnası belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler,

5.    Yurt dışı ve uluslar arası, yurt içi ihaleler, yap-işlet çerçevesinde yatırım projeleri teminat mektupları, İhale kararları, teminat mektupları ve bunlarla ilgili işlemlere uygulanır.

6.    Gerçekleştirilen mamul ihracatı karşılığı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımıdır.

 

 

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...