Yabancı Sermayeli Şirket Şube Kuruluşu

Yabancı ülkelerdeki şirketler, Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmek için Türkiye şubesini açabilirler.

Türkiye’de açılan şube, ana şirketin yaptığı tüm faaliyetleri Türkiye’de yapabilirler. Büyük tesisler kurabilirler, Gayrimenkul edinebilirler. Vergileri ödenmiş olmak kaydıyla kazançlarını yurtdışına transfer edebilirler.

Şube kuruluşu için gerekli bilgiler:

·         Şube adresi:Şube kuruluşu için aşağıdaki belgeler hazırlanmadan önce Türkiye’de İl, ilçe ve şube adresinin belirlenmiş olması gerekir.

·         Şube Müdürü:Şube Müdürü yabancı olması halinde, çalışma izni alınması yasal kuraldır. Şubede çalışacak her yabancı personel için 5 Türk Vatandaşı çalışması zorunludur. Şube müdürü Türk Olması halinde, 5 Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu yoktur.

·         Şubenin sermayesi:Şube sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır. Şubede yabancı personel çalışacaksa şube sermayesinin en az 100.000 TL olması yasal kuraldır.

Şube kuruluşu için gerekli evrakların konsolosluk ve Apostil onaylı olması gereklidir. Türkiye’de tercüme ve noter tasdiki yapılabilir

·         ŞUBE AÇMA BEYANNAMESİ:
Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve Kimlik numarası, yerleşim yeri, şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve Türkçe çevirisinin yer aldığı beyanname 3 nüsha olmalıdır.Ana şirketin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak şirket için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve bir nüsha Türkçe çevirisi olmalıdır.

·         ANA ŞİRKETİN VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ:

·         ANA ŞİRKETİN GÜNCEL SİCİL KAYITLARI ve ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ:
Merkez şirketin ticaret siciline kayıtlı olduğunu gösteren belgenin ve şirket ana sözleşmesinin onaylı örneği ile Türkçe çevirisi

·         ANA ŞİRKETİN ŞUBE AÇMA KARARI:
Merkez şirket yetkili organının Türkiye’de şube açma ve şubeye Türkiye’ de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin karar örneğini Akademi Yeşil Ofis Uzmanları hazırlar.

·         ŞUBE MÜDÜRÜNE VEKÂLETNAME (4 Nüsha)
Türkiye’de şubeyi mahkemeler dahil özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konuda düzenlenen vekaletnamenin gereklidir.

ÜCRETSİZ ön danışmanlık formumuzdan yararlanın...